Program do komunálních voleb

Město otevřené dialogu

Příběh města vytvářejí jeho obyvatelé.

Politika je služba občanům a zastupitelé musí s rozumem koordinovat jejich potřeby. O osudu města rozhodují lidé v neustálém dialogu s radnicí. Nejsou zde proto, aby jen jednou za 4 roky zvolili politiky do vedení města. Musí mít zásadní vliv na rozhodnutí radnice. Politik do vzájemného dialogu přináší expertní názory, diskusi moderuje a dbá na to, aby se podněty uvedly v život.

Praha po celá léta trpěla tím, že její obyvatelé neměli vliv na rozhodování o městě. Platilo to pro léta komunismu a k potřebné změně nedošlo ani v posledních desetiletích. Místní iniciativy dosud často vznikaly spíše z protestních důvodů. Náš přístup je odlišný, vedeme s občany trvalý dialog.

Od chvíle, kdy jsme převzali vedení města, jsme zahájili aktivní komunikaci s občany a tento přístup chceme ještě prohlubovat. Naše záměry projednáváme s občany v rámci projektů Metropolitní ozvučná deska, Tematické večery či Praha pro lidi. Rozvíjíme také on-line komunikaci, příkladem je projekt virtuálních interpelací Dotazy na radní.

#1 Živé a moderní město

Město je tak úspěšné, jak jsou úspěšní lidé, kteří v něm žijí. Zastupitelé musí vytvářet podmínky pro tento úspěch. Klíčem k němu je především vzdělání a podpora inovací, vědy a výzkumu. Praha musí jít cestou moderní, rozvíjející se kulturní metropole. Vedení města ale nesmí ustupovat velkým hráčům na úkor obyvatel a kvality života ve městě.

#1.1 Podpora školství a vzdělávání

V Praze je nejvíce vysokoškoláků, pracuje zde nejvíce vědců, studuje nejvíce studentů. Metropole má nejširší a pestrou paletu škol, od mateřských až po ty vysoké. Školský systém nesmí být rigidní, musí pružně reagovat na potřeby obyvatel.

Kapacita mateřských škol v Praze je dnes nedostatečná. V dalších letech však již počet dětí bude klesat. Nyní proto budeme zejména rozšiřovat a rekonstruovat stávající školky, a to tak, aby z nich v blízké budoucnosti jednoduchou úpravou vznikly školní družiny či prostory pro volný čas. Víceúčelově využívat lze i stávající prostory základních škol, jak jsme to již udělali například v Praze 9.

Z peněz EU jsme získali přes 50 milionů korun na projekt pedagogických asistentů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo děti ze znevýhodněného prostředí, který spouštíme v září. Zároveň jsme od roku 2015 připravili program pro podporu talentovaných žáků.

Současný státní systém financování nezajišťuje dostatečné prostředky pro pražské střední školy. Abychom udrželi jejich vysokou úroveň, přijdeme s novou koncepcí rozvoje středního školství s účastí externistů z vysokých škol i byznysu. Zajistíme, aby pražští středoškoláci měli přístup k moderním technologiím a byli úspěšní v dalším studiu či na pracovním trhu. Nedostatek peněz limituje také pražské vysoké školy. Zajistili jsme pro ně přísun prostředků z evropských fondů a připravujeme vlastní grantové schéma, například pro stipendia pro zahraniční profesory. Naším cílem je dostat pražské univerzity mezi stovku nejprestižnějších škol na světě.

#1.2 Kultura, památková péče

Když jsme před dvěma lety převzali odpovědnost za vedení města, byl vztah umělců a vedení kulturních institucí k radnici velmi negativní. Bylo to kvůli naprosto neprůhlednému způsobu financování kultury. Důvěru se nám podařilo získat díky tomu, že jsme vytvořili jednoduchý a transparentní grantový systém, který rozděluje peníze nejrychleji v celé ČR a přináší stabilitu pro kulturní scénu. Navýšením prostředků z rozpočtu (3 %) podporujeme kulturu více než stát. Granty rozděluje odborná komise sestavená z respektovaných odborníků. Určili jsme i jasná a přehledná pravidla pro výběrová řízení na ředitele městských kulturních institucí a jejich průběh lze sledovat na webových stránkách města. V příštím volebním období hodláme tento náš přístup dále zlepšovat na základě podnětů od samotných představitelů kultury i dalších odborníků.

Pro kulturní využití budeme nabízet nevyužité a zdevastované objekty nebo areály, které mají špatné využití. Příkladem je Výstaviště v Holešovicích, kde jsme zrušili nevýhodnou smlouvu s původním nájemcem. Přijali jsme novou koncepci, díky které bude areál kromě veletrhů sloužit pro kulturní a společenské akce. Kulturním projektům rádi přenecháme i další prostory, například v holešovické tržnici nebo v bývalých pražských výrobních areálech.

Centrum města často slouží nevhodným estrádám a zároveň je zde mnoho reklamy, která působí v památkové rezervaci velmi rušivě. Rozhodli jsme se proto výrazně omezit nebo zrušit velké reklamní poutače nebo stánky s problematickým sortimentem a další rušivé prvky. Vydali jsme památkářská pravidla s přísnými podmínkami a limity. V příštím volebním období chceme tuto politiku důsledně naplnit tak, aby se historické centrum očistilo od pochybného balastu.

#1.3 Podpora turistického ruchu a kongresů

Praha je jedním z největších turistických lákadel v Evropě. Od našeho nástupu do vedení města pracujeme na zlepšování jména naší metropole a soustavně zavádíme pro turisty nové služby, aby se do Prahy rádi vraceli. Zavedli jsme orientační mobilní aplikace nebo speciální turistickou kartu, která nově slouží i jako jízdenka MHD. Na internetu jsme rozšířili informační servis pro turisty a budeme v tom pokračovat, včetně zajištění nových jazykových verzí. Systematicky řešíme problémy taxislužby, spolupracujeme s ČNB na omezení nekalých praktik směnáren.

Naším cílem je, aby se Praha v příštích čtyřech letech zařadila mezi pět nejvýznamnějších kongresových center světa. To zvýší prestiž města a přinese další peníze pražským podnikatelům i městu. Abychom dosáhli tohoto cíle, oddlužili jsme o 800 milionů korun Kongresové centrum Praha. Zároveň jsme rozhodli o jeho rekonstrukci, která ho dostane na světovou úroveň.

#1.4 Sport

Podpora sportu musí být systematická a rozdělování peněz pod veřejnou kontrolou. Připravili jsme taková pravidla, která zajistí předvídatelnost a spravedlivé přidělování prostředků. Budeme prosazovat, aby na sport dlouhodobě směřovalo 1 % procento prostředků z pražského rozpočtu. To při systémových řešeních zajistí nejen stabilitu všech sportovních oddílů, ale i rozvoj kvalitního sportovního vyžití pro obyvatele Prahy. TOP 09 se v době své vlády v Praze přihlásila ke kandidatuře Prahy na Evropské hlavní město sportu 2016. Předložili jsme kvalitní projekt a jsme přesvědčeni, že v případě vítězství přilákáme další lidi ke sportování a zdravému životnímu stylu. Podporujeme také rozvoj projektu Praha sportovní a chceme se soustředit na dlouhodobou podporu náboru dětí do sportovních oddílů a kvalitní práce s mládeží a chceme v ještě větší míře zapojit do dění okolo pražského sportu soukromou sféru. V neposlední řadě je pro nás prioritou vytváření kvalitních příležitostí pro sportovní a volnočasové aktivity všech obyvatel Prahy.

#1.5 Rozvoj města

Územní plánování bylo symbolem korupčního prostředí a devastace města za éry ODS. Proto jsme vše od základu začali měnit. Odmítli jsme aktualizovat od základů špatný starý územní plán. Namísto něj postupně vznikají nové klíčové dokumenty, které konečně nasměrují Prahu do 21. století. Tyto rozvojové dokumenty jsou poprvé provázány a tvoří funkční celek inspirovaný úspěšnými metropolemi Evropy. Soubor tvoří Strategický plán, Metropolitní plán (územní plán), Pražské stavební předpisy a Manuál veřejných prostranství.

Dosavadní rozrůstání města do šířky je drahé pro městskou kasu i samotné občany a není šetrné k životnímu prostředí. V nových sídlištích na okraji města často chybí dopravní spojení, nejsou tam školy ani služby, všude musejí obyvatelé dojíždět autem. K dalšímu rozvoji města budou místo toho sloužit nevyužité a zdevastované plochy v jeho širším centru – třeba stará nádraží nebo bývalé továrny. Již nyní připravujeme revitalizaci bývalého nádraží Praha-Bubny, kde chceme postavit tradiční město (bloky obytných domů) přirozeně spojující obě části Holešovic. Nechceme také připustit, aby nové kancelářské budovy vytlačovaly bydlení z centra. Na sídlištích nepočítáme s další výstavbou s výjimkou míst, kde nebyly dokončeny původní záměry. Nebude se ale jednat o další byty nebo kanceláře, podporujeme jen projekty, které přinesou nové služby lidem. Aby výstavba nebyla v Praze živelná, vznikly nové městské stavební předpisy. Jedním z nejdůležitějších pravidel je výšková regulace podle okolní zástavby. Nové projekty již nebudou posuzovány samostatně, ale naopak v pečlivém kontextu s okolní zástavbou a charakterem čtvrti. Předpisy také důrazně brání volnou krajinu a nařizují více zelených ploch v ulicích.

Veřejná prostranství jsou v Praze zanedbaná, neslouží obyvatelům města nebo jsou ve stavu, kdy lidi nelákají, aby v nich trávili volné chvíle. Chceme, aby Praha nabídla lidem kvalitní prostředí, které podporuje aktivní životní styl, dává možnost ke kulturním akcím a sportování. Dalším přínosem je posílení vzájemných vazeb místních obyvatel i vytváření a rozvoj komunit. Přijali jsme nový dokument, Manuál veřejného prostoru, který poskytuje jednoduchá pravidla, jak při vytváření veřejných prostor postupovat. Podmínkou je diskuse s místními občany. Podle nových pravidel byla již zahájena revitalizace Karlova náměstí a městských náplavek. Připravujeme projekty revitalizace Václavského náměstí, Vrchlického sadů (Sherwood) či náměstí Jiřího z Poděbrad.

Břehy Vltavy dlouhá léta buď pustly, nebo sloužily různým podnikatelským skupinám, které ovládaly radnici. Jsme přesvědčeni, že náplavka má sloužit veřejnosti a udělali jsme řadu kroků, abychom tento cíl naplnili. Nejprve – na základě dialogu s veřejností – vznikl koncepční dokument Pražské břehy, který poprvé řeší nejen náplavky, ale celé okolí Vltavy, včetně celoměstských souvislostí. Město díky tomu může plánovat rozvoj aktivit podél řeky. Již nyní jsou na náplavkách nové veřejné toalety a odpadkové koše, omezilo se parkování aut, připravuje se výběrové řízení na nové lavičky. Přesune se kotviště lodí, které dnes zakrývá výhledy na Prahu, přibudou schodiště a zpřístupní se průchody pod ulicemi. Nad vším dohlíží správce nábřeží, který začal koordinovat místní hráče a spravovat vybraná nábřeží a odpovídá za své kroky kontrolní komisi. Správce organizuje a dohlíží nad dodržováním stání lodí, rozhoduje o pronájmech a povoluje jednorázové akce.

#2 Bezpečné město

Město je bezpečné až tehdy, když se tak cítí jeho obyvatelé. A to v každém věku, na každém místě a v každé situaci, včetně živelných pohrom. Stát a radnice se starají o bezpečí svých obyvatel. Město činí takové kroky, aby případné pohromy měly co nejmenší dopad na životy, zdraví a majetky občanů.

#2.1 Boj proti kriminalitě

Daří se nám zvyšovat počet strážníků v ulicích. Městská policie nejprve do ulic převedla část bývalých úředníků, poté jsme strážníkům zvýšili odměny a benefity, a práce v terénu se tak stala atraktivnější. Svědčí o tom úspěšná náborová kampaň z posledních týdnů. Zároveň jsme zahájili kroky k tomu, aby některé úkoly – například kontrolu parkování – od strážníků převzali civilní zaměstnanci, což by opět umožnilo lépe řešit bezpečnost ve městě. Budeme požadovat, aby se městská policie soustředila zejména na problematické lokality s vyšší kriminalitou, jako je Václavské náměstí a jeho okolí. Začneme zároveň využívat a posilovat zapojení sousedských a místních komunit do prevence, mapování a snižování kriminality v duchu četnických tradic z první republiky.

Podařilo se nám snížit počet drobných krádeží, a to díky asistentům prevence kriminality, kteří působí v problémových lokalitách a spolupracují přímo s městskou policií. Projekt budeme dále rozvíjet. Podporujeme aktivity organizací a projektů, které povedou ke zlepšování komunitního bezpečí. Budeme pokračovat v budování a rozvoji nízkoprahových klubů pro děti a mládež. Ty jsou nedílnou součástí sociálních služeb a prevence kriminality a slouží k využití volného času dětí, které nechtějí být nikde organizovány.

Připravili jsme novou celopražskou koncepci protidrogové politiky, která je v souladu s národní i evropskou strategií. Chceme pomoci nejen závislým a jejich rodinám a blízkým, ale také zlepšit bezpečí pro občany v dotčených oblastech. Podporujeme aktivity, které umožní předcházet užívání návykových látek a alkoholu u dospívajících dětí. Klíčem k úspěchu v řešení drogové problematiky je další rozšíření spolupráce se všemi městskými částmi a ještě více práce v kritických lokalitách.

#2.2 Problematika lidí bez přístřeší

Mimořádnou pozornost jsme v tomto období věnovali problematice bezdomovectví, kde spolupracujeme s městskými částmi a neziskovými organizacemi (Armáda spásy, Charita, Naděje atd.). Vyčlenili jsme na to 60 milionů korun. Letos v zimě jsme zahájili cílený projekt, kdy sociální pracovníci přímo ve vozech MHD nabízeli bezdomovcům základní ošetření a přístřešek. Díky tomu jsme zajistili důstojné cestování v městské hromadné dopravě. Tento projekt budeme rozvíjet. Finančně podpoříme příspěvkové a neziskové organizace a pražská zdravotnická zařízení, která lidem bez domova poskytují zdravotní péči. Budeme činit i další opatření, která budou směřovat ke zmírnění následků života na ulici.

#2.3 Řešení živelných pohrom

Při nedávném zkušebním cvičení úplného a dlouhodobého výpadku elektřiny „Blackout“ jsme zjistili, že Praha nemá zajištěny nouzové dodávky proudu nejen pro důležité objekty, ale i pro samotné fungování infrastruktury města. Při skutečném výpadku elektřiny přitom městu hrozí během několika dní civilizační kolaps. Kritický nedostatek elektřiny může město odstranit jedině tak, že bude mít vlastní zdroje, jak je to běžné v západních metropolích. Primátor již jednal s představiteli vlády, která by měla garantovat výstavbu zálohových elektráren pro minimalizaci dopadů blackoutu na Prahu a Pražany. Dalším koncepčním řešením, které budeme podporovat, je vybavení nemocnic menšími zdroji, jež efektivně zajistí pro jejich provoz celoroční dodávky elektřiny, tepla i chlazení. Při cvičení „Blackout“ jsme rovněž zjistili, že bez elektrické energie nelze zabezpečit dodávky vody pro obyvatele. I tento problém bude vyřešen koncepčně krizovým ostrovním provozem. Téma blackoutu, který je závažnou a pravděpodobnou hrozbou pro život města, jsme otevřeli jako první v Česku – a dnes se již blackoutem vážně zabývá nejen vláda, ale i další kraje.

Krátce po převzetí vedení hlavního města jsme řešili povodně. Situaci jsme zvládli, přestože jsme nebyli zcela spokojeni s jednotlivými částmi krizového řízení města. Proto jsme provedli aktualizaci povodňového plánu, odstranili jsme vady a nejasnosti. Na jaře 2014 jsme proškolili úředníky magistrátu a městských částí, aby byly všem zcela srozumitelné jejich kompetence a povinnosti během případných dalších povodní. Zároveň jsme nechali opravit všechny části protipovodňové ochrany. Navázali jsme těsnější spolupráci s meteorology a sjednocujeme data při měření průtoků všech přítoků Vltavy, které při lokálních povodních působí největší škody. Praha je tak na povodeň ještě lépe připravena. Zahájili jsme projekt, který zvýší protipovodňovou ochranu ZOO, aktuálně se připravuje matematický model pro stanovení nejvhodnější ochrany.

Město se musí zabývat hrozbami spojenými s fungováním moderních technologií, na nichž jsme stále více závislí. Jsme připraveni uvést do praxe veškerá dostupná opatření, která omezí bezpečnostní hrozby v případě kyberterorismu. Ten ohrožuje v současnosti náš život obdobně jako přírodní katastrofy, resp. může mít obdobné následky. Po výpadku informačních technologií, bez kterých se už neobejde žádná oblast našeho života a které kyberterorismus může způsobit, by totiž hrozil kolaps.

#2.4 Hazard

V loňském roce jsme výrazně omezili legální hazard v Praze. Díky nové vyhlášce se výrazně snížil počet heren, a to o plné dvě třetiny. Vyhláška rovněž zakázala provozování loterií v restauracích. Výlohy heren nesmí obsahovat reklamu, upoutávat pozornost či rušit okolí. V nastávajícím volebním období chceme ještě zpřísnit podmínky pro legální hazard a naším cílem je umožnit pouze činnost kasin.

#3 Úspěšné město

Bohatství města nejsou jen peníze. Je to jeho dědictví, o které musí pečovat. Kulturní památky, domy a ulice. Bohatství zvyšuje zodpovědná správa firem, které se starají o majetek a zajišťují služby občanům. Radní musí být dobrými hospodáři, kteří mají na paměti, že rozpočet města jsou peníze jeho obyvatel. Řádný hospodář vždy předává město v lepší kondici, než v jaké ho přebíral.

#3.1 Investice ve prospěch obyvatel

Když jsme přebírali správu města, měla Praha rozpracované stavební investice za 70 miliard korun a připraveny byly další projekty ve výši 250 miliard korun. Praha však má rozpočet 45 miliard korun a na investice může dát ročně nejvýše 6 miliard. Další a další megalomanské stavby by ji tak přivedly k bankrotu. Stavba Blanky je pro městský rozpočet totéž, jako kdyby stát stavěl tři Temelíny najednou. Tento nezodpovědný přístup jsme okamžitě zarazili. Nešetříme ale na rozvoji města, škrtali jsme zbytečné investice. Revizemi nevýhodných smluv z minulosti jsme ušetřili několik miliard korun. Jen v oblasti IT je to 600 milionů korun ročně, dosáhli jsme odkladu splátek za tramvaje. Díky odpovědnému přístupu se nám podařilo v loňském roce po dlouhých letech vytvořit přebytkový rozpočet.

Ušetřené peníze budeme investovat tam, kde to pomáhá Praze a jejím obyvatelům. Učitelům na platy jsme přidali 300 milionů korun, na opravy pražských škol jsme letos dali 200 milionů korun, na opravy a rekonstrukce silnic přes miliardu, což je nejvíce za posledních 5 let. Tyto na první pohled drobné investice zvyšují kvalitu života ve městě mnohem více než nepromyšlené megalomanské projekty. Chceme ještě posílit investice do školství, dopravní infrastruktury, výzkumu a vývoje a dáme prostředky do zdravotnictví.

Díky naší aktivitě v Bruselu se nám podařilo vůbec poprvé v historii získat vlastní program na čerpání evropských peněz. Ve zbrusu novém operačním programu Praha – pól růstu bude 5 miliard korun, které využijeme na stavbu jeslí a školek, postavíme za ně nová záchytná parkoviště a podpoříme také vědu a výzkum. Nově se nám podařilo také získat z operačních programů na podporu vědy, výzkumu a zaměstnanosti dalších 6 miliard korun.

#3.2 Transparentní město

Občané musí mít informace o tom, za co město a jeho firmy jejich peníze utrácejí. Klíčem k tomu je svobodný a jednoduchý přístup ke všem informacím. Proto jsme rozhodli, že nejen hlavní město, ale i všechny jím zcela ovládané firmy budou zveřejňovat všechny své smlouvy na internetu. Nově budeme požadovat, aby to platilo i zpětně za celé současné volební období. Je to jednoduché, vyvěsit smlouvu na internet, to znamená jedno kliknutí na počítači. Naplňování této politiky budeme důsledně kontrolovat. Co nejdříve také chceme dokončit veřejné nákupy prostřednictvím transparentních elektronických aukcí, podporujeme centrální nákup služeb pro všechny příspěvkové organizace. Dosáhneme tak výrazných úspor.

Důsledně a pečlivě prověřujeme veškerou zbylou smluvní dokumentaci z minulosti a v rušení nevýhodných kontraktů budeme pokračovat. U pronájmů městského majetku postupujeme naprosto transparentně – výběrová řízení zveřejňujeme nejen na úřední desce, ale též na všech navštěvovaných realitních serverech. Tímto transparentním způsobem se nám daří sjednávat výhodné ceny.

Město má mnoho majetku, o kterém ale dodnes nemá přesný přehled. Chceme proto dokončit jeho detailní a veřejnou evidenci, a to jak na úrovni magistrátu, tak i městských částí. Vytvoříme tím předpoklady pro dlouhodobě přehledné a transparentní nakládání s majetkem, který má hodnotu desítek miliard korun. To, co město nedokáže rozumně využívat, jako například dvorky či předzahrádky, nabídneme majitelům okolních nemovitostí k odkoupení. Dlouhodobě nevyužívaný majetek města, jako například starší nezrekonstruované domy, budeme nabízet veřejně prospěšným a neziskovým organizacím.

#3.3 Peníze pro vědu a výzkum,podpora podnikání

Chceme Praze vrátit pozici lídra v oblasti inovací. Ze vzdělávání a podpory vědy a výzkumu proto vytváříme klíčový nástroj rozvoje města. Nejdůležitější změnou je aktivní propojování akademického a podnikatelského světa. O toto se stará nově založená Pražská inovační rada. Nyní připravujeme vznik Pražské grantové agentury, jež bude podporovat kvalitní projekty, které jen těsně nedosáhnou na evropské grantové prostředky. Velmi úspěšný byl náš projekt inovačních voucherů, které pomáhají zavádění špičkových technologií v malých a středních podnicích. Prostředky proto v příštím roce zvýšíme o třetinu na 13 milionů korun. Zajistili jsme, že v dalších letech bude projekt dále rozšířen a financován již z evropských peněz.

Pro začínající podnikatele jsme založili Podnikatelské centrum, kde získají veškeré potřebné vstupní informace na jednom místě. Zajistili jsme prostředky pro podporu inovativních podnikatelských oborů, které zaměstnávají špičkové odborníky. Pro ně máme na příštích 7 let z prostředků EU několik stovek milionů korun v pražském operačním programu Praha – pól růstu ČR. Podporou kreativních a high-tech oborů se zařadíme po bok Vídně, Berlína a dalších věhlasných metropolí.

#3.4 Péče o historické bohatství

Předchozí vedení města připustilo, aby se z historického centra staly pouhé kulisy pro turisty. My činíme jasné kroky pro to, aby centrum bylo živé a sloužilo především Pražanům. Přivedli jsme nové vedení památkové péče, opravdové odborníky bez problémové minulosti. Vytvořili jsme pravidla pro financování památkových objektů. Dobrým příkladem je Šlechtova restaurace, jejíž obnova je nejenom schválena, ale nebude se při ní už hazardovat se svěřenými prostředky.

#3.5 Privatizace bytů

Hlavní město Praha je vlastníkem více než deseti tisíc bytů. Zhruba u třetiny z nich jsme rozhodli o prodeji do rukou stávajících nájemníků. Tisíc bytů již bylo prodáno a v následujícím volebním období chceme tuto privatizaci dalších dvou tisíců bytů dokončit. Navýšili jsme počet bytů určených pro seniory a pro učitele na městských školách. Provedeme revizi stavu zbývajících bytů a zaměříme se na efektivní fungování správcovských firem.

#4 Vstřícné město

Čím je město vstřícnější k obyvatelům, tím vstřícnější jsou obyvatelé k městu. Úřady včas a bez komplikací vyřizují žádosti občanů a neobtěžují je zbytečnými nařízeními a malichernostmi. Projekty, které radnice realizuje, musí zvyšovat kvalitu života ve městě.

#4.1 Doklady na počkání

Úřady jsou tu od toho, aby co nejrychleji a jednoduchou cestou vyřizovaly žádosti občanů. Největší problémy byly v registru vozidel (technické průkazy a SPZ) u vydávání řidičských průkazů, kde se tvořily mnohahodinové fronty. Rozhodli jsme proto o posílení příslušných pracovišť a rozšíření jejich pracovní doby. Díky tomu je dnes již vše na počkání. Podobnou cestou půjdeme vždy, když se někde objeví problémy.

#4.2 Město bez bariér

Cestou městem narážíme neustále na mnoho bariér. Nově zavádíme praxi, kdy dopravní řešení nebudou vytrhávána z kontextu života města a jeho obyvatel. Nejprve je vždy potřeba hledět na chodce – pěší doprava je jediná, kterou využívají všichni obyvatelé města. Chodec nesmí být vnímán tak, že vždycky „nějak projde“. Chceme prostupné město, vstřícné nejen k autům, ale zejména k pěším, maminkám s kočárky, seniorům, invalidům. V Praze přibudou zklidněné zóny, širší chodníky, četnější a bezpečné přechody přes vozovku, nová propojení mezi částmi města, bezbariérové úpravy pěších tras a přístupů… Prvním velkým právě realizovaným projektem podle nových pravidel je revitalizace Karlova náměstí zaměřená na obnovení chybějících tradičních vazeb pro chodce.

#4.3 Rozvoj MHD

Metro do polí a do lesa. Tak si obyvatelé přejmenovali dva nejnovější úseky pražské podzemní dráhy – tedy prodloužení trasy C do Ládví a A k nemocnici do Motola. V obou případech se investovaly miliardy korun z peněz Pražanů bez velkého rozmyslu, jen aby se stavělo… Nový úsek metro C již nyní na svých posledních zastávkách zeje prázdnotou a po šesté večer se něco podobného dá očekávat i u dokončované části trasy A. Praha potřebuje další rozšíření podzemní dráhy, ale jen tam, kde je hustá zástavba a kde žije hodně lidí. Například nová trasa D, která má již platné územní rozhodnutí a město pracuje na dokumentaci pro stavební povolení, povede nejprve z náměstí Míru, přes Pankrác, kde bude křížení s trasou C, Krč a Libuš až do Písnice. Vedeme jednání s EU a státem o financování této linky a stavět chceme již v nastávajícím volebním období. Naše koncepce počítá s tím, že v budoucnu bude trasa rozšířena z náměstí Míru až na náměstí Republiky. Tím vnikne plnohodnotná linka, která odlehčí trase C.

Budeme dále rozvíjet tramvajovou dopravu v Praze, která je nejefektivnějším řešením rozvoje MHD. Chceme uvést v život nové tratě, které nahradí přetížené autobusové linky. Týká se to například tras do Suchdola nebo Bohnic. Zahájíme stavbu nové trati, spojující Smíchovské nádraží s Pankrácí, včetně nového mostu přes Vltavu. Budeme vylepšovat tratě v centru, abychom zajistili větší spolehlivost tramvajové dopravy.

Budeme prosazovat vznik nových celodenních skupinových jízdenek v městské dopravě za zvýhodněné ceny. Tyto hromadné jízdenky až dosud chybí. Pokud se dnes rozhodne cestovat Prahou čtyřčlenná nebo pětičlenná rodina, nebo jiná stejně velká skupina lidí, vyjde ji často cesta automobilem levněji. Západní metropole přitom nabízejí skupinám do pěti lidí jízdenky, jejichž cena se pohybuje do dvojnásobku ceny celodenní jízdenky pro jednotlivce. Touto cestou se chceme vydat. Oslovíme tak nové skupiny cestujících a zajistíme dopravnímu podniku další prostředky, které budeme moci investovat do zkvalitnění služeb MHD. Zároveň ulehčíme i automobilové dopravě v metropoli.

#4.4 Řešení dopravy ve městě

Praha nutně potřebuje rychlou a komfortní železnici, spojující ruzyňské letiště s centrem. Projekt výstavby železničního spojení je pro město velmi důležitý. Státu, který jej má na starosti, poskytujeme veškerou součinnost. Pokud by tento projekt přestal být prioritou státu, zasadíme se o jeho realizaci ze zdrojů města, případně za spolupráce se soukromými investory. Rychlé a komfortní spojení s letištěm je základní podmínkou pro konkurenceschopnost Prahy. Zároveň odlehčíme přetížené Evropské ulici, kde se často tvoří dlouhé kolony aut.

Železnice tvoří důležitou, ale opomíjenou součást městské dopravy v Praze – leckdy se vlakem dostanete na potřebné místo rychleji než tramvají či metrem. Zároveň do Prahy cestuje řada lidí každodenně za prací. Ve spolupráci se Středočeským krajem budeme usilovat o posílení příměstských železničních spojů. Podmínkou pro rozvoj těchto spojů je stavba záchytných parkovišť na mimopražských zastávkách. V příštím volebním období se zasadíme o rekonstrukci a kultivaci pražských nádraží. Chceme výrazné začlenění železnice do integrovaného systému příměstské a městské veřejné dopravy. Připravujeme výrazné zvýšení počtu železničních zastávek, posílení přestupních míst mezi železnicí a ostatními systémy veřejné dopravy. Podporujeme napojení Prahy na evropskou železniční síť vysokorychlostními železničními tratěmi. Hlavní město Praha má se svojí polohou vhodné předpoklady stát se významným železničním uzlem transevropské železniční sítě. Jedná se zároveň o významný stimul v ekonomice pražského regionu.

Ještě před deseti lety měla Praha ročně na investice každý rok zhruba 20 miliard korun, za vlády Pavla Béma se ale město kvůli astronomickému růstu výdajů ekonomicky vyčerpalo na dlouhá léta dopředu. Výsledek je, že nyní máme na dopravní investice jen necelé 4 miliardy korun na rok. Proto město musí investovat chytře. Naší prioritou je využití moderních technologií, díky kterým učiníme město průjezdnějším bez velkých investic. Ruku v ruce s tím se zaměříme na odstranění „úzkých hrdel“ – míst, kde se tvoří největší dopravní zácpy. Dalším krokem je pak výstavba nových komunikací.

Zásadní prioritou je dokončení obou silničních okruhů. Realizace vnějšího, tzv. pražského, který je klíčový pro odvedení tranzitní dopravy z města, leží na bedrech státu. Praha učinila veškeré kroky, aby realizaci umožnila. Budeme neúnavně iniciovat další kroky, aby byla zahájena realizace co nejdříve. Prioritou jsou chybějící úseky na jihovýchodě a na severozápadě.

V jižní části Prahy jsou dvě postavená napojení na pražský dálniční okruh, která ale zatím nebyla uvedena do provozu. Naším zájmem je, aby co nejdříve začala sloužit motoristům. Prvním je téměř dokončený důležitý dálniční přivaděč u Modřan, jehož uvedení do provozu požadují i místní obyvatelé. Nutné je v tomto případě ještě dokončit silniční obchvat sousedních Komořan, kde již byla schválena trasa. Druhé napojení na dálnici mezi Písnicí a Břežany je hotovo již od roku 2010, kdy pražský okruh začal sloužit motoristům. S radnicemi okolních městských částí a obcí vedeme dialog, za jakých podmínek bude otevřeno. Radnice v Libuši požaduje, aby byl předtím v souladu s platným územním rozhodnutím nejprve vybudován obchvat Písnice. Vedeme intenzivní jednání, jak danou situaci řešit ke spokojenosti Pražanů.

Dostavba vnitřního městského okruhu je neméně důležitá. Budeme usilovat o to, aby se co nejvíce využila stávající infrastruktura, tedy aby se rozšiřovaly a upravovaly stávající komunikace. Tím ušetříme prostředky a okruh bude fungovat dříve. Tunely budeme stavět tam, kde neexistuje jiné řešení (např. v oblasti Malešic).

Nejrušnější částí pražské magistrály denně projede přes 100 tisíc automobilů. Dálnicí uprostřed města trpí celé širší centrum. Naším cílem je postupná přeměna na rušné bulváry. Dálnice do města nepatří. K tomu je ale zapotřebí dopravu zklidnit. Chceme významně rozšiřovat systém záchytných velkokapacitních parkovišť na okraji města. Parkovací domy postavíme na Zličíně, Černém mostě a v Letňanech, což zdvojnásobí počet parkovacích míst na odstavných parkovištích na šest tisíc. Budeme vést diskusi i o dalších lokalitách. Chceme se obrátit na soukromý sektor, aby se na financování parkovacích domů podílel.

V centru a na něj navazujících částech města postupně zavádíme nový systém zón placeného stání. Zajistíme tím větší komfort pro řidiče v místě bydliště i pro návštěvníky. Budeme vydávat parkovací karty cíleně na místo bydliště a bezprostřední okolí, tak aby motoristé mohli zaparkovat co nejblíže. Umožníme parkování i návštěvám příbuzných nebo například řemeslníků. Novinkou je aplikace virtuálních parkovacích hodin, která bude přístupná z chytrých telefonů či internetu a umožní platbu parkovného moderním způsobem. Nadále budou motoristům sloužit ale i parkovací automaty.

#4.5 Péče o životní prostředí

Třetina Pražanů to má do parku déle než čtvrt hodiny pěšky. Máme sice několik rozlehlých lesoparků, jako je Stromovka, ale chybí menší parky. Připravili jsme tři řešení, jak zajistit Pražanům dostupnější zeleň. Určili jsme, kam až se může stavět a tato hranice se již nebude měnit. Ochráníme tak před zástavbou volnou krajinu kolem města (zelený pás) i uvnitř města. Další dokumenty – Manuál veřejných prostranství a Pražské stavební předpisy – kladou důraz na rozšiřování zelených ploch uvnitř města, výsadbu stromořadí při rekonstrukci ulic a náměstí. Při tvorbě Metropolitního plánu jsme pak zjistili, kde jsou parky nedostupné. Nové budou vznikat právě tam, kde je jich nejméně, aby byla zeleň snadno dostupná všem.

Praha nutně potřebuje novou čistírnu odpadních vod, aby plnila evropské normy a neznečišťovala Vltavu. V projektu čističky, zděděném po minulém vedení města, jsme udělali změny, aby mohl být financován z prostředků evropských fondů. Stavba je jednou z investičních priorit města.

#4.6 Řešení taxislužby

V loňském roce jsme vyhlásili soutěž na správcovská stanoviště taxislužby. Zatímco dříve z této služby měla Praha minimální příjmy, nyní se zisky města pohybují v řádech milionů korun. Od ledna také nemůže taxi v Praze řídit člověk, který v minulosti porušil zákon o silniční dopravě a za toto porušení byl pravomocně potrestán. O vydání průkazu řidiče taxislužby může požádat až po několika letech. V kultivaci taxislužby budeme pokračovat.

#5 Město všech Pražanů

Město je tu pro všechny obyvatele, vytváří podmínky pro jejich plnohodnotný a spokojený život. Spolu se státem pomáhá těm, kteří se dostanou do složitých životních situací. Jeho prioritou je, aby ve všech částech metropole byla kvalitní a dostupná zdravotnická síť. Město, to jsou i senioři, handicapovaní a sociálně slabší obyvatelé. Stát ve spolupráci s radnicí musí umět těmto lidem pomoci a zapojovat je do běžného života.

#5.1 Zdravotnictví a sociální péče

Město má odpovědnost jednak za přímou podporu lékařské služby první pomoci, která funguje na šesti místech ve městě, a za činnost zdravotnické záchranné služby. Abychom zlepšili její služby, rozhodli jsme se po více než 150 letech postavit novou centrálu s moderním zázemím. Budeme také usilovat o zvýšení kvality hospicových služeb včetně nových míst v hospicech.

Pětinu obyvatel Prahy dnes tvoří senioři a jejich počet se bude neustále zvyšovat. Proto je nutné rozšiřovat služby pro starší generaci – domácí pečovatelské služby a nemocniční lůžka v neakutní zdravotnické péči. Již v tomto volebním období město zvýšilo příspěvky na sociální oblast formou grantů a v této politice budeme pokračovat a ještě ji rozšíříme. Zvýšili jsme také dotace příspěvkovým organizacím, abychom posílili a zvyšovali kvalitu poskytovaných služeb a zajistili lepší platové ohodnocení sociálních pracovníků. Finančně budeme podporovat také potřebný rozvoj agentur domácí péče pro rodiny s dětmi, seniory a osoby s postižením, abychom se vyhnuli umístění lidí v azylových zařízeních, což považujeme za krajní variantu řešení jejich osobní situace.

#5.2 Multikulturní Praha

V Praze dnes žije 150 tisíc cizinců. Město musí zabránit jejich vyloučení ze společnosti, které přináší negativní jevy, jako je vznik ghett a nárůst kriminality. Proto jsme založili pět integračních center, která vedle právního a sociálního poradenství pomáhají imigrantům ve výuce češtiny. Překonání jazykové bariéry je hlavním klíčem nejen pro získání práce, ale i k úspěšnému zapojení do života společnosti, přijímání sociálních zvyklostí a osvojení si práv i povinností občanů. Budeme více rozšiřovat povědomí o existenci integračních center mezi imigranty.

#5.3 Ohleduplné město

Podporujeme vznik útulků pro opuštěná domácí zvířata i nových center pro výcvik psů. V Praze je nedostatek míst pro volné venčení psů, proto se zasadíme, aby k tomuto účelu začaly sloužit nové plochy. Rozšíříme síť odpadkových košů na psí exkrementy.